Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei :

Soproni Városfejlesztési Kft. 

9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2. 

Telefon: +36 99 780 630, +36 99 780 633,

www.sfv.hu

kelemen.imre@sopron-ph.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Soproni Városfejlesztési Kft. szervezeti felépítése

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), javadalmazása

Kelemen Imre – ügyvezető

Soproni Városfejlesztési Kft.

9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

Telefon: +36 99 780 633,

kelemen.imre@sopron-ph.hu

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyeleti szerve:

A Soproni Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottsága

Elnök: Dr. Józan Tibor További tagok: Horváth Vilmos Gábor, Károlyi Pál Gyula

Vezető beosztású vezetők javadalmazása, jogviszonyok időtartamai: 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Borsné Kelemen Klára 

Soproni Városfejlesztési Kft.

9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

Telefon: +36 99 780 630,

borsne.svf@gmail.com

hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

Közérdekű adatok igénylésének részletes szabályozása

A Soproni Városfejlesztési Kft-t nyilvántartó bíróság:

Győri Törvényszék Cégbírósága 

9021 Győr, Szent István út 6.

Levelezési cím

9002 Győr, Pf.: 11.

Központi telefonszám

+36 96 508 700

E-mail cím

gyortvsz_cegiroda@birosag.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

A Soproni Városfejlesztési Kft. alapító okirata 

Adatvédelmi Szabályzat 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

Főtevékenység: Épületépítési projekt szervezése, Projektmenedzsment tevékenység, műszaki ellenőri feladatok, 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

A Soproni Városfejlesztési Kft. nem rendelkezik adatbázisokkal. Kizárólag a munkavállalók adatait tartja nyilván.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Közérdekű adatok igénylésének részletes szabályozása

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap 

Adatvédelmi tisztviselő 2021. január 01-től: A Társaság megbízott alkalmazottja Borsné Kelemen Klára, e-mail: borsne.svf@gmail.com, Tel.: 0699780633, Munkahelyi cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.,

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója

Soproni Városfejlesztési Kft. 2019. évi számviteli beszámolója

Soproni Városfejlesztési Kft. 2020. évi üzleti terve

Soproni Városfejlesztési Kft. 2020. évi számviteli beszámolója

Soproni Városfejlesztési Kft. 2021. évi számviteli beszámolója

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi vezető és pénzügyi projektmenedzser, 1 fő főmérnök, 2 fő

partnerségi koordinátor, 1 fő projektmenedzser, 1fő projekt asszisztens, 1 fő műszaki

menedzser

A Kft. munkatársai 250.000,- Ft Cafeteriában részesülnek.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Soproni Városfejlesztési Kft. szerződései

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Konzorciumi partnerségben megvalósult projektek:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00291 

Hiánypótló szabadtéri közösségi tér kialakítása játszótér létrehozásával az Ágfalvi úti lakóparkban 

A projekt helyszínén, az elmúlt évtizedben gyors ütemben benépesülő Ágfalvi úti lakóparkban és környékén jelenleg nincs játszótér - a fejlesztés célja e hiány megszüntetése, ezzel a területen élő gyermekes családok szabadidős lehetőségeinek bővítése, közvetve hozzájárulva a településrészen élők életminőségének javulásához, növelve a helyi közösség összetartó erejét, elősegítve a közösségi élet kialakulását. Sopron város célja a jelenleginél sűrűbb közösségitér-hálózat kialakítása (a projekt más beruházássokkal párhuzamosan, azokkal összhangban valósulhat meg), ezáltal a lakosság életminőségének javítása, a helyi kötődés erősítése és aktív helyi közösségi élet támogatása. 

TOP-6.8.2-15-SP1-2016-00001 

Helyi foglalkoztatási együttműködések Sopron Megyei Jogú Város területén és várostérségében

Átfogó cél a foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztés; megyei szinten átfogó, országos paktumrendszer létrehozása, melynek alapjait a helyi megállapodások alkotják. Közvetlen célkitűzés a megyei jogú városi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Kétszintű - megyei és MJV/ helyi – beavatkozás történik. Győr-Moson-Sopron megye és Győr MJV Önkormányzatával történt egyeztetések alapján a két MJV a városok és járásaik területén valósítja meg programját. Jelen projekt beavatkozási területe: Sopron MJV és a Soproni járás teljes területe.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Soproni Városfejlesztési Kft-nek nem volt közbeszerzése


Adatvédelmi szabályzat

Általános Rendelkezések 

1.) A szabályzat célja a alkalmazási területe, hatálya, felülvizsgálata

A szabályzat célja a Soproni Városfejlesztési Kft., mint adatfelelős kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása.

Az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény (info tv.) 26. § (1) bekezdés rendelkezése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot bárki megismerhesse.

2.) Jogi Háttér

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv.,

- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv,

- A minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CXC. törvény,

- A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat kezelő rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartamára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/20005 (XII. 25.) Korm. rendelet valamint,

- a Társaság tevékenységi körére irányadó egyéb jogszabályok

3.) A szabályzat hatálya kiterjed a Társasági teljes egysége által kezelt közérdek és közérdekből nyilvános adatra.

4.) A szabályzatban foglaltakat legalább öt évenkénti felülvizsgálata, a mindenkori adatvédelmi tisztviselő feladatokat ellátó alkalmazott kötelezettsége.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: Az azonosított, vagy azonosítható érintettel kapcsolatba hozható adat különösen: a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolat az érintettel helyreállítható.

Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így különösen betekintés, gyűjtés, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl., ujj – vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait a honlapon közzéteszi.

Közérdekű Adatok közzétételének rendje

1.) A Társaság az Infotv. I. sz. melléklete szerinti általános közzétételi listában szereplő adatoknak, az ott meghatározottak szerint teszi közzé a társaság honlapján.

A honlap címe: www.svf.hu,

A közérdekű adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéért az ügyvezető felelős.

A Társaság adatkezelőt külön nem foglalkoztat, a társaság kijelölt alkalmazottja végzi az informatikai feladatokat.

2.) A Társaság nyilvánosságra hozható közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak körét és a nyilvánosságra hozatal módját a vezérigazgató hagyja jóvá. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére, a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tevékenységhez kapcsolódó, így különösen közérdekű adat a Társaság

1. hatáskörére

2. illetékességére,

3. szervezeti felépítésére,

4. szakmai tevékenységére

5. annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,

6. a birtokában lévő adatfajtákra

7. a működéséről szóló jogszabályokra és

8. a gazdálkodására vonatkozó adat.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerint minősített adat.

3.) A Társaság kijelölt alkalmazottja gondoskodik a honlap folyamatos üzemeltetéséről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.

A kötelezően közzéteendő adatokat a Társaság saját internetes honlapján, bárki számára hozzáférhető módon, kinyomtatható és kimásolható formában, díjmentesen kell közzétenni. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy az adatokat könnyen áttekinthetőek és logikus felépítésűek legyenek.

A honlap megnyitásakor megjelenő oldalon „Közérdekű adatok” megnevezéssel hivatkozást kell elhelyezni, mely a közzétételi lista által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre mutat.

A honlapon az „egységes közadat kereső rendszerre” mutató hivatkozást kell elhelyezni. A Társaság honlapjának a függetlenségét biztosítani kell a belső hálózati rendszertől.

Üzemzavar esetén annak elhárítását haladéktalanul meg kell kezdeni.

4.) A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltozás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen. Amennyiben az adatokat ismételt előállítása és közzététele más mmódon nem, vagy csak aránytalan költségekkel lenne biztosítható, a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés vagy sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági másolatot kell készíteni.

5.) Az adat közzétételével, helyesbítéssel, frissítéssel vagy eltávolításával kapcsolatban naplózni kell az esemény bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint az esemény kiváltásban közreműködő felhasználó nevét. A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak az arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni. Az adatfelelős a naplót közzéteszi és folyamatosan figyelemmel kíséri.

6.) A közzétett adatokat a változást követően az Info. t. 1. számú mellékletében foglaltak szerinti gyakorisággal felül kell vizsgálni, és a változásokat a honlapon át kell vezetni. A felülvizsgálatot a közzétett adatot szolgáltató szervezeti egység vezetője végzi. Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszer. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára.

A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

7.) A Társaság megszűnése esetén a jogutód a honlapon megjelöli a jogelőd megszűnésének tényét és jogalapját. A jogutód nélkül történő megszűnése esetén az adatfelelős a közzétett közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.

Egységes közadatkereső rendszer

Az adatfelelős az egységes közadatkezelő rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körűségének biztosítása céljából bejelenti az azokért felelős miniszternek az adatfelelős nevét és székhelyét, a kapcsolattartási adatait (elérhetőségei); valamint az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek minősül. A bejelentés alapján a miniszter a Társaságot nyilvántartásba veszi, és engedélyezi számára az egysége közadatkereső rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez való csatlakozást.

Hatálybalépés

Jelen szabályzat 2020. szeptember 01. napján lép hatályba.