Közérdekű adatok

Közérdekű Adatok Közzétételére Vonatkozó Szabályzat


Szervezet neve: Soproni Városfejlesztési Kft.

Címe: 9400 Sopron, Széchenyi tér 1-2.

adószáma: 14710142-2-08

Képviseletre jogosult neve: Kelemen Imre ügyvezető

Alkalmazandó: 2020. szeptember 01. napjától


Általános Rendelkezések 

1.) A szabályzat célja a alkalmazási területe, hatálya, felülvizsgálata

A szabályzat célja a Soproni Városfejlesztési Kft., mint adatfelelős kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosság számára történő hozzáférés biztosítása.

Az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény (info tv.) 26. § (1) bekezdés rendelkezése szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot bárki megismerhesse.

2.) Jogi Háttér

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv.,

- A számvitelről szóló 2000. évi C. tv,

- A minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CXC. törvény,

- A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat kezelő rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartamára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/20005 (XII. 25.) Korm. rendelet valamint,

- a Társaság tevékenységi körére irányadó egyéb jogszabályok

3.) A szabályzat hatálya kiterjed a Társasági teljes egysége által kezelt közérdek és közérdekből nyilvános adatra.

4.) A szabályzatban foglaltakat legalább öt évenkénti felülvizsgálata, a mindenkori adatvédelmi tisztviselő feladatokat ellátó alkalmazott kötelezettsége.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: Az azonosított, vagy azonosítható érintettel kapcsolatba hozható adat különösen: a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolat az érintettel helyreállítható.

Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így különösen betekintés, gyűjtés, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl., ujj – vagy tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait a honlapon közzéteszi.

Közérdekű Adatok közzétételének rendje

1.) A Társaság az Infotv. I. sz. melléklete szerinti általános közzétételi listában szereplő adatoknak, az ott meghatározottak szerint teszi közzé a társaság honlapján.

A honlap címe: www.svf.hu,

A közérdekű adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéért az ügyvezető felelős.

A Társaság adatkezelőt külön nem foglalkoztat, a társaság kijelölt alkalmazottja végzi az informatikai feladatokat.

2.) A Társaság nyilvánosságra hozható közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak körét és a nyilvánosságra hozatal módját a vezérigazgató hagyja jóvá. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére, a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A tevékenységhez kapcsolódó, így különösen közérdekű adat a Társaság

1. hatáskörére

2. illetékességére,

3. szervezeti felépítésére,

4. szakmai tevékenységére

5. annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,

6. a birtokában lévő adatfajtákra

7. a működéséről szóló jogszabályokra és

8. a gazdálkodására vonatkozó adat.

A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerint minősített adat.

3.) A Társaság kijelölt alkalmazottja gondoskodik a honlap folyamatos üzemeltetéséről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.

A kötelezően közzéteendő adatokat a Társaság saját internetes honlapján, bárki számára hozzáférhető módon, kinyomtatható és kimásolható formában, díjmentesen kell közzétenni. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy az adatokat könnyen áttekinthetőek és logikus felépítésűek legyenek.

A honlap megnyitásakor megjelenő oldalon „Közérdekű adatok” megnevezéssel hivatkozást kell elhelyezni, mely a közzétételi lista által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre mutat.

A honlapon az „egységes közadat kereső rendszerre” mutató hivatkozást kell elhelyezni. A Társaság honlapjának a függetlenségét biztosítani kell a belső hálózati rendszertől.

Üzemzavar esetén annak elhárítását haladéktalanul meg kell kezdeni.

4.) A közzétett adatokat védeni kell a jogosulatlan megváltozás, törlés, megsemmisülés és sérülés ellen. Amennyiben az adatokat ismételt előállítása és közzététele más mmódon nem, vagy csak aránytalan költségekkel lenne biztosítható, a jogosulatlan megváltoztatás, törlés, megsemmisülés vagy sérülés esetére a közzétett adatokról biztonsági másolatot kell készíteni.

5.) Az adat közzétételével, helyesbítéssel, frissítéssel vagy eltávolításával kapcsolatban naplózni kell az esemény bekövetkeztének dátumát és időpontját, valamint az esemény kiváltásban közreműködő felhasználó nevét. A naplózott adatállományt védeni kell a megsemmisítéstől, az illetéktelen személy általi módosítástól, az egyes bejegyzések törlésétől vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatásától, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalmához csak az arra feljogosított személyek férhessenek hozzá. A naplóról rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni. Az adatfelelős a naplót közzéteszi és folyamatosan figyelemmel kíséri.

6.) A közzétett adatokat a változást követően az Info. t. 1. számú mellékletében foglaltak szerinti gyakorisággal felül kell vizsgálni, és a változásokat a honlapon át kell vezetni. A felülvizsgálatot a közzétett adatot szolgáltató szervezeti egység vezetője végzi. Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, és az adat mellett fel kell tüntetni az adatváltozás (frissítés) tényét és idejét, az új állapot fellelhetőségét, valamint feltűnő módon azt, hogy az archívumban elérhető adat nem időszer. Téves vagy pontatlan adatok helyesbítése esetén a téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon, sem az egységes közadatkereső rendszer számára.

A frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

7.) A Társaság megszűnése esetén a jogutód a honlapon megjelöli a jogelőd megszűnésének tényét és jogalapját. A jogutód nélkül történő megszűnése esetén az adatfelelős a közzétett közzétételi egységeket átadja a központi elektronikus jegyzék működtetője részére.

Egységes közadatkereső rendszer

Az adatfelelős az egységes közadatkezelő rendszer és a központi elektronikus jegyzék teljes körűségének biztosítása céljából bejelenti az azokért felelős miniszternek az adatfelelős nevét és székhelyét, a kapcsolattartási adatait (elérhetőségei); valamint az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az Infotv. 33. § (2) bekezdésében nem nevesített közfeladatot ellátó szervnek minősül. A bejelentés alapján a miniszter a Társaságot nyilvántartásba veszi, és engedélyezi számára az egysége közadatkereső rendszerhez és a központi elektronikus jegyzékhez való csatlakozást.

Hatálybalépés

Jelen szabályzat 2020. szeptember 01. napján lép hatályba.